Uitzend

Een boekhouder met expertise in de uitzendsector

Boekhouder uitzendbureau met expertise? We leggen het je graag uit. We hebben veel ervaring en affiniteit met jouw sector. Van NEN 4400 certificeringen tot aan controles. Ook voor het juist toepassen van de CAO voor de salarisadministratie! 

Transport

Boekhouder transport nodig met expertise? We leggen het je graag uit. We hebben veel ervaring en affiniteit met jouw sector. Van NIWO vergunningen tot aan PayChecked. Ook voor het juist toepassen van de CAO voor de salarisadministratie!

Bouw

Diverse klanten in de bouwsector.

Vaan Proffice is gespecialiseerd in het bijhouden van (project) administraties en het maken van diverse (kostprijs)berekeningen.

Overige

Ook in andere branches hebben wij mogen ontwikkelen en ondersteunen, van administratiekantoren tot webshops, geen bedrijf waarbij een administratieve ondersteuning geen optie is!

Horeca

Expertise in diverse horeca administraties, van restaurants tot cafe’s, van menukaarten tot rittenregistraties (thuisbezorgd bestellingen T-Connect), wij kunnen een full service administratieve dienstverlening aanbieden.

Als eerste voor de belastingdienst. Om vast te kunnen stellen wat u aan BTW (omzetbelasting) moet betalen of terugkrijgen, en wat u aan inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (ingeval van NV of BV) moet afdragen aan het eind van het jaar. Maar ook voor uzelf als ondernemer!

Voor inzicht en grip op de inkomsten en op de uitgaven van de onderneming.

Wij werken op dit moment aan diverse handige tools en whitepapers om zelf de boekhouding te kunnen verzorgen. (Staat dit nog niet op onze website, aarzel dan niet om even een mailtje te sturen naar info@vaanproffice.nl )

Voor gedetailleerde financiele administratie, loon- en salarisadministratie, fiscale aangiften, rapportages en advies/consultancy kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Voorbeeld thuiswerkovereenkomt

Ondergetekende:

 1. de heer ….. wonende aan de ….. te ….hierna te noemen ‘werknemer’;
 2. …. BV, gevestigd te ….aan de …., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw .., hierna te noemen ‘werkgever’;

Overwegende:

 • werknemer is sinds …..in dienstbetrekking bij werkgever;
 • mede door de coronamaatregelen werkt werknemer sinds ….. maart 2020 thuis of gedeeltelijk thuis, dit op het woonadres van werknemer, aan de …… te ……;
 • werkgever en werknemer willen over dit thuiswerken nadere afspraken met elkaar maken.

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1.  Definitie

Onder thuiswerken wordt in dit kader verstaan; het (gedeeltelijk) werken op een andere lo-catie dan de normale werkplek, in deze met name thuis. Als de werknemer op een andere locatie dan thuis wil werken, dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van de werkgever.

Artikel 2.  Toepassing

Thuiswerken is in dit geval toegestaan door de bijzondere omstandigheden en op grond van het feit, dat dit door het RIVM en de overheid wordt aanbevolen.

Artikel 3.  Werktijden en werkzaamheden

 1. De werknemer zal met ingang van …. maart 2020 gedurende …. dagen per week thuiswerken. Dit zal eindigen zodra de bijzondere situatie voorbij is en/ of als werkgever en werknemer gezamenlijk anders overeenkomen.
 2. Thuiswerken zal plaatsvinden op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Afwijken hiervan kan na schriftelijke toestemming van de werkgever. Werkgever behoudt zich echter – binnen wettelijke kaders – het recht voor om de werknemer op geplande thuiswerkdagen toch naar de reguliere werkplek te laten komen indien dit noodzakelijk is.
 3. De werknemer mag zelf – binnen kaders – zijn werktijden bepalen op de dagen dat wordt thuisgewerkt. De werknemer moet echter tussen 9 – 11 uur en 13 – 15 uur per telefoon, e-mail of app bereikbaar zijn. Tevens moet de reguliere productiviteit van ….% per dag worden gehaald, moeten de uren voor 13 uur en aan het einde van de dag worden ingevuld. Werknemer zal werkgever eens per …. dagen schriftelijk (per e-mail aan ……) informeren omtrent de status van zijn werkzaamheden.
 4. De overig tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraken blijven onverkort van toepassing tenzij deze in strijd zijn met de in deze overeenkomst gemaakte afspraken.
 5. De werknemer zal zijn werkzaamheden normaal, zorgvuldig, eerlijk en nauwgezet blijven verrichten.
 6. Voor werkgever en werknemer is dit een bijzondere situatie. Eventuele instructies van werkgever worden door werknemer opgevolgd, mits deze instructies redelijk zijn.
 7. De werknemer begrijpt en is ermee akkoord, dat de werkzaamheden die hij thuis verricht, gecontroleerd en geëvalueerd kunnen worden, dit in casu via de bekende softwaresystemen en overige (technische) voorzieningen.

Artikel 4.  Werkplek

 1. Werkgever is door de omstandigheden niet bij de werknemer thuis geweest om de situatie qua werkplek te controleren. De werknemer verklaart hierbij, dat hij beschikt over een fijne en rustige werkplek waar hij ongestoord kan werken. De technische verbinding met kantoor is goed.
 2. Werknemer verklaart tevens, dat de inrichting van de werkplek thuis voldoet aan de ARBO-voorwaarden en de Arbeidsomstandighedenwet. Dit wil kortgezegd zeggen, dat de werkplek ergonomische verantwoord is en juist afgestelde bureaustoel en -tafel (s) aanwezig zijn die voldoende worden verlicht.
 3. De werknemer verklaart, dat hij de beschikking heeft over een, computer/ laptop, goede internetverbinding en (mobiele) telefoon. Deze zaken behoren in eigendom toe aan werkgever.
 4. Werknemer verklaart, dat hij duidelijke aanwijzingen van werkgever heeft gehad over werken, veiligheid en arbeidsomstandigheden en werkhouding (zoals RSI).

Artikel 5.  Vergoeding

Indien werknemer niet over de juiste spullen en/of werkplek beschikt, kan dit eventueel via een cafetariaregeling (omzetten brutoloon voor vergoeding) worden vergoed. Als werknemer zaken nodig heeft, zal hij dit aan werkgever melden mits deze noodzakelijk en wenselijk zijn worden deze door werkgever vergoed.

Artikel 6.  Beveiliging

Werknemer zal inloggen via een beveiligde VPN-verbinding. Bij vragen zal de IT-Afdeling van werkgever worden ingeschakeld. De bedrijfsinformatie en klantinformatie van werkgever wordt en is beschermd. Werknemer zal de aanwijzingen en opdrachten van de werkgever en diens IT-Afdeling / systeembeheerder tijdig en snel opvolgen. Er staat geen privéinformatie op de laptop van werkgever.

Artikel 7.  Schade en aansprakelijkheid

Werknemer zal zorgvuldig met de materialen en apparatuur van werkgever omgaan. Even-tuele schade komt voor rekening van werknemer.

Artikel 8. Beëindiging

Deze situatie zal gelden zolang dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Deze overeenkomst is een aanvulling op de gesloten arbeidsovereenkomst. De voorwaarden die hierin staan opgenomen blijven gewoon gelden.

Plaats, datum

Voor akkoord werknemer:                                Voor akkoord werkgever:

Handtekening:                                                  Handtekening: