Voorbeeld thuiswerkovereenkomt

Ondergetekende: de heer ….. wonende aan de ….. te ….hierna te noemen ‘werknemer’; …. BV, gevestigd te ….aan de …., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw .., hierna te noemen ‘werkgever’; Overwegende: werknemer is sinds …..in dienstbetrekking bij werkgever; mede door de coronamaatregelen werkt werknemer sinds ….. maart 2020 thuis of gedeeltelijk thuis, Lees meer…