Voorbeeld thuiswerkovereenkomt

Ondergetekende:

 1. de heer ….. wonende aan de ….. te ….hierna te noemen ‘werknemer’;
 2. …. BV, gevestigd te ….aan de …., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/ mevrouw .., hierna te noemen ‘werkgever’;

Overwegende:

 • werknemer is sinds …..in dienstbetrekking bij werkgever;
 • mede door de coronamaatregelen werkt werknemer sinds ….. maart 2020 thuis of gedeeltelijk thuis, dit op het woonadres van werknemer, aan de …… te ……;
 • werkgever en werknemer willen over dit thuiswerken nadere afspraken met elkaar maken.

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1.  Definitie

Onder thuiswerken wordt in dit kader verstaan; het (gedeeltelijk) werken op een andere lo-catie dan de normale werkplek, in deze met name thuis. Als de werknemer op een andere locatie dan thuis wil werken, dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van de werkgever.

Artikel 2.  Toepassing

Thuiswerken is in dit geval toegestaan door de bijzondere omstandigheden en op grond van het feit, dat dit door het RIVM en de overheid wordt aanbevolen.

Artikel 3.  Werktijden en werkzaamheden

 1. De werknemer zal met ingang van …. maart 2020 gedurende …. dagen per week thuiswerken. Dit zal eindigen zodra de bijzondere situatie voorbij is en/ of als werkgever en werknemer gezamenlijk anders overeenkomen.
 2. Thuiswerken zal plaatsvinden op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Afwijken hiervan kan na schriftelijke toestemming van de werkgever. Werkgever behoudt zich echter – binnen wettelijke kaders – het recht voor om de werknemer op geplande thuiswerkdagen toch naar de reguliere werkplek te laten komen indien dit noodzakelijk is.
 3. De werknemer mag zelf – binnen kaders – zijn werktijden bepalen op de dagen dat wordt thuisgewerkt. De werknemer moet echter tussen 9 – 11 uur en 13 – 15 uur per telefoon, e-mail of app bereikbaar zijn. Tevens moet de reguliere productiviteit van ….% per dag worden gehaald, moeten de uren voor 13 uur en aan het einde van de dag worden ingevuld. Werknemer zal werkgever eens per …. dagen schriftelijk (per e-mail aan ……) informeren omtrent de status van zijn werkzaamheden.
 4. De overig tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraken blijven onverkort van toepassing tenzij deze in strijd zijn met de in deze overeenkomst gemaakte afspraken.
 5. De werknemer zal zijn werkzaamheden normaal, zorgvuldig, eerlijk en nauwgezet blijven verrichten.
 6. Voor werkgever en werknemer is dit een bijzondere situatie. Eventuele instructies van werkgever worden door werknemer opgevolgd, mits deze instructies redelijk zijn.
 7. De werknemer begrijpt en is ermee akkoord, dat de werkzaamheden die hij thuis verricht, gecontroleerd en geëvalueerd kunnen worden, dit in casu via de bekende softwaresystemen en overige (technische) voorzieningen.

Artikel 4.  Werkplek

 1. Werkgever is door de omstandigheden niet bij de werknemer thuis geweest om de situatie qua werkplek te controleren. De werknemer verklaart hierbij, dat hij beschikt over een fijne en rustige werkplek waar hij ongestoord kan werken. De technische verbinding met kantoor is goed.
 2. Werknemer verklaart tevens, dat de inrichting van de werkplek thuis voldoet aan de ARBO-voorwaarden en de Arbeidsomstandighedenwet. Dit wil kortgezegd zeggen, dat de werkplek ergonomische verantwoord is en juist afgestelde bureaustoel en -tafel (s) aanwezig zijn die voldoende worden verlicht.
 3. De werknemer verklaart, dat hij de beschikking heeft over een, computer/ laptop, goede internetverbinding en (mobiele) telefoon. Deze zaken behoren in eigendom toe aan werkgever.
 4. Werknemer verklaart, dat hij duidelijke aanwijzingen van werkgever heeft gehad over werken, veiligheid en arbeidsomstandigheden en werkhouding (zoals RSI).

Artikel 5.  Vergoeding

Indien werknemer niet over de juiste spullen en/of werkplek beschikt, kan dit eventueel via een cafetariaregeling (omzetten brutoloon voor vergoeding) worden vergoed. Als werknemer zaken nodig heeft, zal hij dit aan werkgever melden mits deze noodzakelijk en wenselijk zijn worden deze door werkgever vergoed.

Artikel 6.  Beveiliging

Werknemer zal inloggen via een beveiligde VPN-verbinding. Bij vragen zal de IT-Afdeling van werkgever worden ingeschakeld. De bedrijfsinformatie en klantinformatie van werkgever wordt en is beschermd. Werknemer zal de aanwijzingen en opdrachten van de werkgever en diens IT-Afdeling / systeembeheerder tijdig en snel opvolgen. Er staat geen privéinformatie op de laptop van werkgever.

Artikel 7.  Schade en aansprakelijkheid

Werknemer zal zorgvuldig met de materialen en apparatuur van werkgever omgaan. Even-tuele schade komt voor rekening van werknemer.

Artikel 8. Beëindiging

Deze situatie zal gelden zolang dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Deze overeenkomst is een aanvulling op de gesloten arbeidsovereenkomst. De voorwaarden die hierin staan opgenomen blijven gewoon gelden.

Plaats, datum

Voor akkoord werknemer:                                Voor akkoord werkgever:

Handtekening:                                                  Handtekening:

Melding betalingsonmacht door coronavirus

Opmerkelijk is dat op iedere willekeurige site melding wordt gemaakt van het feit dat uitstel van betaling kan worden aangevraagd indien u als gevolg van het coronavirus niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Waar de diverse sites echter geen melding van maken is het doen van een melding betalingsonmacht wegens het niet kunnen nakomen van de betalingsverplichting (loonheffingen en omzetbelasting). Indien u geen melding betalingsonmacht hebt gedaan en de onderneming raakt failliet, dan leidt dit in beginsel tot een bestuurdersaansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet.

Let erop dat u zich laat bijstaan door een professional teneinde grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht is bedoeld om de Belastingdienst in een vroeg stadium in te lichten over de oorzaak van de betalingsproblemen en de financiële positie van een rechtspersoon. De Belastingdienst wordt daarmee in staat gesteld om zich, mede op grond van overgelegde gegevens en inlichtingen, te beraden op het ten aanzien van deze rechtspersoon te voeren beleid.

Op grond van artikel 36, tweede lid, Invorderingswet 1990, dient een rechtspersoon onverwijld nadat is gebleken dat het niet tot betaling van loonbelasting en omzetbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst. Die melding dient uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan plaats te vinden.

Bij gebreke van een dergelijke eenvoudige melding kan iedere bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor voormelde belastingschulden vanwege het wettelijk vermoeden dat in geval van niet-melden, de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Tot weerlegging van het vermoeden wordt alleen toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet-melden niet aan hem te wijten is.

Uitstel van betaling corona-virus

In de brief van 12 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kenmerk CE-AEP/20072624, en mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u kunt motiveren dat uw klant door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt u een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • Uw klant de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Conclusie

Het is raadzaam om na te denken over de verschillende acties die u gaat uitvoeren in het kader van de maatregelen als gevolg van het coronavirus. Het is namelijk extra zuur indien u in de toekomst ook nog eens in privé aansprakelijk wordt gesteld door het feit dat uw onderneming aan het coronavirus ten onder is gegaan. 

Laat u derhalve bijstaan door professionals op dit gebied, zodat u niet alleen op de korte termijn bent geholpen, maar ook op de eventuele lange termijn. Indien gewenst kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Hoe ontvang ik de voorbeeld brief om uitstel van betaling te krijgen?

Als u onderstaand formulier invult sturen wij u binnen 24 uur een voorbeeld brief welke u gratis kunt gebruiken.